article1

Poprzednie oceny stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych na tle dziesięciolecia

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje oceny stanu środowiska wód morskich. Od 2011 roku, polskie obszary morskie są poddawane co roku ocenie zgodnie z zasadami oceny wypracowywanymi zgodnie z ramową dyrektywą w sprawie strategii morskiej (RDSM). Ocenie są poddawane wody otwartego morza, terytorialne oraz przejściowe i przybrzeżne.

Początek strony

Tło strony