Poprawa stanu środowiska mórz europejskich, a w tym i Morza Bałtyckiego jest problemem, w którego rozwiązanie zaangażowane są wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Wspólnota postawiła Państwom Członkowskim wysokie wymagania w zakresie osiągnięcia celu jakim jest dobry stany środowiska wód morskich (Good Environmental Status - GES) najpóźniej do 2020 roku, gdzie:

Dobry stan środowiska (GES) oznacza “…taki stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, zaś wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie, który jest zrównoważony i gwarantuje zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działań przez obecne i przyszłe pokolenia”.

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje o rozpoczęciu w dniu 3 maja 2018 r. konsultacji społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej 2008/56/WE (RDSM):
♦ aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich,
♦ aktualizacja zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich.

Pobierz broszurę.

Ocena roczna 2016
Ocena roczna 2016

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje oceny stanu środowiska wód morskich. Od 2011 roku, polskie obszary morskie są poddawane co roku ocenie zgodnie z zasadami oceny wypracowywanymi zgodnie z ramową dyrektywą w sprawie strategii morskiej (RDSM).

Początek strony

Tło strony