Poprawa stanu środowiska mórz europejskich, a w tym i Morza Bałtyckiego jest problemem, w którego rozwiązanie zaangażowane są wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Wspólnota postawiła Państwom Członkowskim wysokie wymagania w zakresie osiągnięcia celu jakim jest dobry stany środowiska wód morskich (Good Environmental Status - GES) najpóźniej do 2020 roku, gdzie:

Dobry stan środowiska (GES) oznacza “…taki stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, zaś wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie, który jest zrównoważony i gwarantuje zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działań przez obecne i przyszłe pokolenia”.

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 351 ust. 16 ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska opracowuje aktualizację program monitoringu wód morskich zawierający: wykaz stanowisk badań monitoringowych z przyporządkowaniem im zakresu i częstości prowadzenia pomiarów i badań oraz metodyk referencyjnych lub warunków zapewnienia jakości pomiarów i badań dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne.

Na podstawie art. 351 ust. 3 ustawy - Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu monitoringu wód morskich, tj. dokumentu związanego z procesem wdrożenia Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej 2008/56/WE.

Konsultacje publiczne projektu aktualizacji programu monitoringu wód morskich, zgodnie z art. 351 ust. 4 ustawy – Prawo wodne będą trwać 21 dni w terminie 6-27 marca 2020 roku. 

Ocena okresowa 2011-2016
Ocena okresowa 2011-2016

W ramach wykonywania zadań nałożonych na państwa członkowskie UE wynikających z zapisów Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej (RDSM) opracowywana jest okresowa ocena  stanu środowiska wód morskich. W 2012 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował „Wstępną ocenę stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego”. Zgodnie z art. 17 ust. 1 RDSM, oraz art. 150 ust. 15 ustawy Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska w 2018 roku opracował „Aktualizację wstępnej oceny stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego ”.

Opracowanie można pobrać tutaj lub skorzystać z poniższej przeglądarki dokumentu.

 

Ponadto, na potrzeby krajowych bieżących ocen stanu środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje roczne oceny  stanu środowiska morskiego. Aktualna ocena to „Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2017 na tle dziesięciolecia 2007-2016”.

Ocena roczna 2016
Ocena roczna 2016

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje oceny stanu środowiska wód morskich. Od 2011 roku, polskie obszary morskie są poddawane co roku ocenie zgodnie z zasadami oceny wypracowywanymi zgodnie z ramową dyrektywą w sprawie strategii morskiej (RDSM).

Początek strony

Tło strony