Poprawa stanu środowiska mórz europejskich, a w tym i Morza Bałtyckiego jest problemem, w którego rozwiązanie zaangażowane są wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Wspólnota postawiła Państwom Członkowskim wysokie wymagania w zakresie osiągnięcia celu jakim jest dobry stany środowiska wód morskich (Good Environmental Status - GES) najpóźniej do 2020 roku, gdzie:

Dobry stan środowiska (GES) oznacza “…taki stan środowiska wód morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, zaś wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie, który jest zrównoważony i gwarantuje zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działań przez obecne i przyszłe pokolenia”.

AKTUALNOŚCI

OCENA STANU 2021 NA TLE 2011-2020
OCENA STANU 2021 NA TLE 2011-2020

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje oceny stanu środowiska wód morskich. Od 2011 roku, polskie obszary morskie są poddawane co roku ocenie zgodnie z zasadami oceny wypracowywanymi zgodnie z ramową dyrektywą w sprawie strategii morskiej (RDSM).

Ocenie są poddawane wody otwartego morza, terytorialne oraz przejściowe i przybrzeżne.

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 351 ust. 14 ustawy – Prawo wodne, aktualizacja programu monitoringu wód morskich, Rada Ministrów wyraziła zgodę na przyjęcie aktualizacji programu w drodze uchwały z dnia 21 marca 2021 roku i opublikowana w Monitorze Polskim (poz. 414). 

Ocena okresowa 2011-2016
Ocena okresowa 2011-2016

W ramach wykonywania zadań nałożonych na państwa członkowskie UE wynikających z zapisów Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej (RDSM) opracowywana jest okresowa ocena  stanu środowiska wód morskich. W 2012 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracował „Wstępną ocenę stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego”. Zgodnie z art. 17 ust. 1 RDSM, oraz art. 150 ust. 15 ustawy Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska w 2018 roku opracował „Aktualizację wstępnej oceny stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego ”.

 

Ponadto, na potrzeby krajowych bieżących ocen stanu środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje roczne oceny  stanu środowiska morskiego. Aktualna ocena to „Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2017 na tle dziesięciolecia 2007-2016”.

Początek strony

Tło strony