Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane osobowe w serwisach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przetwarzane są w granicach i na podstawie obowiązującego prawa.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach instalowanych w systemach teleinformatycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby korzystać z serwisów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jeśli nie zgadza się Pani/Pan na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa.

W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska: tel. 539 140 576, e-mail: iod@gios.gov.pl oraz korespondencyjny na adres: Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, kod pocztowy: 02-362 z dopiskiem „IOD”.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i art. 7 RODO w celu wykonywania zadań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych, jakie są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, Administrator powołuje się na art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, zgodnie z art. 16 RODO;
  • usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek o których mowa w art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO.

Przekazywanie i profilowanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku z realizacją ustawowych zadań i celów administratora o których mowa powyżej, a także podmiotom, z którymi GIOŚ zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu).