Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Raporty wskaźnikowe

Druga aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich bazuje na wskaźnikach wytypowanych w ramach współpracy regionalnej i na wskaźnikach krajowych opisujących stan środowiska morskiego i dominujące presje i oddziaływania. Wskaźniki umożliwiają przeprowadzenie ocen w zakresie poszczególnych kryteriów reprezentujących 11 cech. Każdy ze wskaźników spełnia wymagania w zakresie dostępności wiarygodnych danych z okresu 2016–2021 oraz opracowanej metodyki oceny.

Do oceny w zakresie wszystkich 11 cech wytypowano 61 wskaźników, dla których opracowano raporty zawierające ocenę w postaci tabelarycznej i graficznej, opis wskaźnika z przypisaniem do kryteriów i cech w kontekście jego znaczenia dla oceny stanu środowiska wód morskich, opis metodyki przeprowadzenia oceny i jej wiarygodności z uwzględnieniem wartości progowych i źródeł danych.