Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Druga aktualizacja wstępnej oceny 2016–2021

Zgodnie z zapisami RDSM państwa członkowskie UE zobligowane są do przeprowadzenia drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich w 2024 roku. Dotyczy to również Polski, w której zgodnie z art. 151. ust. 1. Ustawy prawo wodne wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich (i zgodnie z ust. 13 jej aktualizacje) opracowuje właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska.

Druga aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich opiera się na zestawie wskaźników umożliwiających uzyskanie informacji ilościowej i jakościowej o stanie środowiska polskich wód morskich w zakresie wszystkich jedenastu cech i obejmuje okres 2016–2021.

Druga aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich przeprowadzona została w polskich obszarach morskich ograniczonych granicą polskie wyłącznej strefy ekonomicznej. Ocena obejmuje również wody przybrzeżne i przejściowe, które objęte są działaniami realizowanymi w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna – RDW, 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.)

Ocena uwzględnia również ustalenia w zakresie wskaźników, metod i obszarów oceny i bazującą na nich ocenę stanu środowiska morskiego przeprowadzoną na poziomie regionalnym w ramach współpracy koordynowanej przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisja Helsińska – HELCOM), która z udziałem ekspertów z państw nadbałtyckich przygotowała trzecią holistyczną ocenę stanu środowiska Morza Bałtyckiego (HOLAS 3). Takie podejście gwarantuje spójność regionalną uwzględniającą wytyczne wynikające z RDSM.

Integralną częścią opracowania drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska jest zaktualizowany zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich (PDF 1,96 MB), definiujący warunki oczekiwane zgodnie z definicją GES w zakresie wszystkich 11 cech.

Ocena składa się z raportu tekstowego (PDF 28,42 MB) oraz raportów wskaźnikowych będących integralną częścią oceny.

Obszary objęte drugą aktualizacją wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich

Obszary objęte drugą aktualizacją wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich