Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej

Monitoring

Dane do przeprowadzenia ocen 6-letnich i jednorocznych pozyskiwane są w ramach badań monitoringowych prowadzonych w polskich obszarach morskich, będących częścią Państwowego Monitoringu Środowiska. Obejmują one elementy biologiczne: ssaki, ptaki, ryby, fitoplankton, zooplankton, zoobentos, rośliny makrobentosowe, parametry fizykochemiczne, substancje biogenne, substancje niebezpieczne, odpady i hałas. Informacja o środowisku uzupełniania jest danymi z innych źródeł, w przypadku ichtiofauny o dane z Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich, hałasu impulsowego o dane z Ministerstwa Obrony Narodowej, rozlewów olejowych z Urzędów Morskich. Zgodnie z zapisami RDSM programy monitoringowe muszą być aktualizowane w cyklu 6-letnim, aby umożliwiały kontrolowanie progresu osiągniecia dobrego stanu środowiska. Aktualny program został opracowany w 2020 roku. Zakres i metody prowadzenia badań monitoringowych uwzględniają wytyczne uzgodnione na poziomie regionalnym w ramach współpracy koordynowanej przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisja Helsińska – HELCOM).

Dokumenty

Lokalizacja stacji wraz z zakresem badań monitoringowych w ramach RDSM w polskich obszarach morskich

Lokalizacja stacji wraz z zakresem badań monitoringowych w ramach RDSM w polskich obszarach morskich